దేవుని రాజ్య స్వరము

ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. (మత్తయి. 16:18)

మొదటి సందేశం

రెండవ సందేశం